Otvoritev razstave / Opening ceremony of exhibition


muzej01.jpg
muzej02.jpg
muzej03.jpg
muzej04.jpg
muzej05.jpg
muzej06.jpg
muzej07.jpg
muzej08.jpg
muzej09.jpg
muzej10.jpg
muzej11.jpg
muzej12.jpg
muzej13.jpg
muzej14.jpg
muzej15.jpg
muzej16.jpg
muzej17.jpg
muzej18.jpg
muzej19.jpg
muzej20.jpg
muzej21.jpg
muzej22.jpg
muzej23.jpg
muzej24.jpg
muzej25.jpg
muzej26.jpg
muzej27.jpg
muzej28.jpg
muzej29.jpg
muzej30.jpg
muzej31.jpg
muzej32.jpg

Created by IrfanView