Otvoritev razstave (23. maj 2008) / Opening ceremony of exhibition (23rd May 2008)